Pictura murală din nordul Moldovei. Modificări estetice și restaurare.

Aceste monumente, care aduc faimă internațională țării tocmai prin pictura murală cu care sunt împodobite, au fost studiate în detaliu de cel care a reușit atât de bine să le pună în valoare, păstrându-le intactă originalitatea. Experiența a peste 40 de ani de activitate profesională pe monumente importante din România și experiența de peste 30 de ani de cadru didactic la Universitatea Națională de Arte din București ale prof. univ. dr. Oliviu Boldura se reunesc în această carte de sinteză. Nu este puțin lucru și tocmai de aceea prima ediție a cărții, apărută în 2008, a primit premiul “George Oprescu” al Academiei Române.

Această a doua ediție aduce completări ale conținutului, pe baza informațiilor obținute în timpul intervențiilor de conservare-restaurare din ultimii ani.

 

Cartea contribuie la creşterea nivelului de specializare în conservarea monumentelor, la realizarea unor intervenţii superioare calitativ, dar contribuie și la informarea iubitorilor de artă despre interacțiunea corectă cu patrimoniul cultural pentru păstrarea identității naționale.

Cititorul acestei cărţi va fi în primul rând restauratorul în formare, care va găsi în paginile cărţii, în analizele de studii de caz, în propunerile de abordare sau intervenţie răspunsuri la întrebările sale, soluţii la problemele ce-l preocupă. Între beneficiarii informațiilor prezentate în lucrare regăsim așadar: restauratori, istorici de artă, chimişti, fizicieni, biologi, muzeografi, conservatori, colecţionari, pictori, tehnicieni, studenţi, iubitori de artă.

 

“Cartea reprezintă o contribuţie ştiinţifică originală în cercetarea problemelor restaurării şi conservării picturii murale din Moldova şi a picturii murale în general, dar cartea nu are numai o dimensiune ştiinţifică şi “tehnică”. Nu întâmplător autorul acordă o pondere importantă factorului uman drept cauză a modificării estetice a picturii: este vorba de repictări, de restaurări cu materiale improprii, neadecvate, de eventuale vicii tehnice de execuţie dar şi de folosirea monumentului fără a respecta principiile şi regulile generale privind conservarea monumentelor.

Lucrarea stabileşte, printr-un număr important de cazuri, cauzele ce determină modificările estetice ale picturii murale. Se acordă o importanţă majoră cercetării interdisciplinare, singura cale de diagnosticare corectă şi premiza stabilirii unei metodologii de intervenţie adecvate fiecărui monument. Autorul consideră că cercetarea trebuie să însoţească permanent operaţiunile de conservare-restaurare, în vederea adaptării intervenţiei la condiţiile particulare ale fiecărei zone în funcţie de gradul de degradare.

Textul structurat logic şi clar al cărţii este secondat de un bogat şi ilustrativ discurs vizual util, chiar necesar demonstraţiilor autorului, cartea având remarcabila calitate de a se adresa în acelaşi timp unui public de niveluri diferite.

Autorul are în vedere că pictura murală este parte dintr-un ansamblu arhitectural cu funcţie publică, religioasă şi culturală. Acest lucru implică un înalt grad de responsabilitate ce revine factorului uman: cei ce folosesc biserica, cei ce o vizitează, cei ce sunt responsabili oficiali de păstrarea în bune condiţii a patrimoniului naţional, de dăinuirea în timp a acestor valori artistice, cei ce restaurează monumente istorice.” – precizează prof. univ. dr. Corina Popa în prefața cărții.

 

Cartea are la bază teza de doctorat a prof. univ. Oliviu Boldura. În cele ce urmează prezentăm câteva dintre comentariile făcute la adresa acestei lucrări:

 

“Ne aflăm în faţa unei contribuţii de excepţie la înţelegerea unora dintre cele mai importante probleme pe care le aduce în discuţie restaurarea picturilor murale din secolele XV şi XVI, aşa cum le întâlnim în cazul unora dintre monumentele de arhitectură religioasă din nordul Moldovei.”

… „Sub aspectul ţinutei ştiinţifice şi a seriozităţii cu care este tratată informaţia, consider lucrarea domnului Oliviu Boldura o contribuţie reală şi importantă la înţelegerea a ceea ce poate să însemne astăzi, din perspectiva cunoştinţelor acumulate în ultimele decenii, actul de restaurare. Ne aflăm în condiţiile unei cercetări ce vine cu numeroase elemente de noutate, chiar şi în raport cu cele mai importante lucrări pe care am avut posibilitatea să le citesc în ultimii ani.”

Prof. univ. dr. Gheorghe Achiţei

 

… „Studiile de caz au oferit adesea, ca în cazul picturii de la Suceviţa, Voroneţ, precizări şi rectificări privind etapele de realizare a decorului mural, stabilindu-se, printre altele, caracterul quasi general al aplicării unui decor simili de culoare gri şi roşu ce a precedat pictura figurativă.

O contribuţie valoroasă pentru istoria monumentelor o au analizele „tehnice” ale tablourilor votive, care în multe cazuri au fost refăcute chiar în epocă de ctitori: Arbore, Pătrăuţi, Probota, ori s-au realizat într-o etapă de lucru distinctă dată fiind importanţa socială, de reprezentativitate a tabloului votiv, cum este cazul de la Bălineşti. Un caz particular de cercetare complexă oferă biserica „Sf. Gheorghe” din Suceava, ansamblu ce a fost restaurat la începutul secolului XX.

Partea cea mai mare a lucrării se referă la intervenţia umană drept cauză a alterării/modificării imaginii pictate, prilej nu numai de a discuta problema intervenţiilor neadecvate sau a unor restaurări realizate după principii metodologice astăzi depăşite, ci mai ales evidenţierea importanţei hotărâtoare pe care o are utilizarea adecvată a monumentelor, responsabilitatea mare ce revine beneficiarilor în monitorizarea stării de conservare şi în respectarea regulilor de conservare. Autorul ne apare astfel nu numai ca un cercetător şi restaurator, ci şi ca specialistul responsabil, preocupat de valoarea artistică şi de dimensiunea culturală şi istorică a monumentului, ce poate fi păstrată în timp numai prin respectarea riguroasă a principiilor şi regulilor generale privind protecţia patrimoniului, dar şi a recomandărilor specifice ce pot fi formulate numai de cel care a cercetat amănunţit monumentul.

… Lucrarea explică cu competenţă şi claritate care sunt cauzele modificărilor şi alterărilor imaginii pictate, dar nu rămâne numai la această analiză. Abordarea propusă de autor, încearcă să responsabilizeze toţi factorii umani ce influenţează starea monumentului. Discursul ştiinţific şi tehnic este dublat de un mesaj moral, de o gravă, dar convingătoare şi caldă pledoarie pentru apărarea valorilor patrimoniului naţional.”

Prof. univ. dr. Corina Popa

 

 

… „Lucrarea profesorului şi restauratorului Oliviu Boldura trebuie întâmpinată ca încununarea binevenită sub aspect teoretic a unei stăruitoare munci de peste trei decenii în slujba monumentelor istorice. Apreciat ca un veritabil lider de şcoală în domeniul restaurării picturilor murale, autorul tezei de faţă pare a fi împlinit un crez profesional, căruia i-a rămas fidel de la fericita sa angajare la Direcţia Patrimoniului Cultural Naţional.

Antrenat ca student şi afirmat în echipele prestigioase de tineri restauratori iniţiate în baza programelor instituite de Vasile Drăguţ, dl. Oliviu Boldura se dovedeşte dotat la înălţimea speranţelor ce l-au motivat. Calităţile sale – atenţia, deschiderea la nou, perseverenţa, puterea de muncă, cerbicia şi rezistenţa la efort sunt dublate de onestitate, echilibru şi o mare capacitate de comunicare. Doar cu atari calităţi pot fi justificate numeroasele sale lucrări personale de restaurare făcute asupra celor mai prestigioase monumente împodobite cu pictură murală din nordul Moldovei şi, tot mai frecvent, programele complexe în care a condus (şi conduce) mari şi veritabile echipe de lucru.”

… „Datele noi cuprinse în cazuistica de restaurare produc şi un altfel de efect: posibile corecţii de cronologie şi de reinterpretare a unor formulări de istorie sau de istoria artei.

Deschiderile promovate de lucrare obligă la grabnice corecţii în domenii diferite dar complementare: pregătirea teologică; a includerii conservării şi protecţiei picturii murale în curricula mai multor forme de învăţământ tehnic şi artistic; a sistemului de funcţionare a comisiilor de avizare; a atestării profesioniştilor domeniului şi, nu în ultimul rând, a învăţămintelor pe care artiştii şi comanditarii contemporani trebuie să le tragă din ductul tradiţiei pentru proiectele de pictură bisericească din nou, atât de susceptibile la critică.

Apreciind lucrarea de faţă pentru excepţionala organizare a materiei prezentate cu o documentaţie-argument de tip oglindă dar şi pentru limpezirea ideilor şi a soluţiilor, subliniem contribuţia ei pragmatică atât la istoria de artă, ca şi, în special, la tezaurul de cunoştinţe privind restaurarea picturii murale.”

Prof. univ. dr. Ioan Opriş 

 

… „Demersul ştiinţific al d-lui Oliviu Boldura a avut, am spune, un parcurs firesc pentru un restaurator, confruntat în primul rând cu realităţile plastice ale numeroaselor şantiere mai vechi şi mai noi deschise la monumente de primă mărime din ţară, unele dintre ele înscrise pe Lista Patrimoniului Mondial: Humorul începuturilor (la care acum lucrează o altă echipă tânără), apoi Pătrăuţii unde, lucrând cu Tatiana Pogonat, a descoperit şi a pus în valoare un ansamblu exterior necunoscut şi exterioarele de la Voroneţ, biserica „Sf. Gheorghe” a mănăstirii „Sf. Ioan” din Suceava, Suceviţa, Moldoviţa şi Arbore pentru a trece apoi la restaurările de la interior: Arbore, Voroneţ, biserica „Sf. Gheorghe” din Suceava, Moldoviţa, Bălineşti. Un cuvânt aparte se cuvine restaurărilor exemplare de la biserica mănăstirii Probota, care au făcut obiectul unui şantier internaţional sub auspiciile UNESCO, al cărui coordonator pentru pictura murală iniţial numai din partea română, apoi pentru întreaga lucrare a fost Oliviu Boldura. Acest şantier a deschis noi perspective restaurărilor din România, experienţa dobândită aici de domnul Boldura însuşi, fiind una notabilă.”

… „Lucrarea oferă o extraordinară bogăţie de informaţii absolut noi în România. Discuţia despre materiale organice şi anorganice şi calităţile lor nu rămâne la stadiul teoretic, ci este strâns legată de procesul de restaurare (explicarea cauzelor degradărilor, compatibilităţi şi incompatibilităţi cu mediul construit şi cu folosinţa curentă a edificiilor) şi de redobândirea, în final, a unei calităţi estetice cât mai apropiate de original.”

Prof. univ. dr. Tereza Sinigalia

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *